Ta strona korzysta z Cookies

Symulacje


Rigowanie/ Ko?ci

RENDER 305RENDER 305

Realistyczne symulacje zjawisk przyrodniczych kreowane wed?ug za?o?e? projektu. Zaawansowane symulacje cieczy, dymu, ognia, w?osw, materia?u, interakcji obiektw oraz wszelkiego rodzaju symulacji zjawisk naturalnych i innych, ktre wzbogac? wizualnie projekt.

Przygotowanie szkieletu obiektu lub postaci przystosowanych do tworzenia zaawansowanych animacji opartych na interakcji X Presso, ktre u?atwiaj? i przy?pieszaj? czas pracy nad animacj?. Ca?o?? przystosowana pod oprogramowanie MAXON Cinema 4D, ktre pozwala na tworzenie nieliniowego systemu animacji.

Projekty napisw

Koncepty

RENDER 305RENDER 305
Tworzenie i animacja typografii wraz z logotypem to nasza mocna strona. Tworzymy zaskakuj?ce elementy pasuj?ce do kompozycji i elementw d?wi?kowych, ktre tworz? spjn? ca?o??.

Nasi rysownicy dostarczaj? kreatywne koncepty postaci, obiektw, scenografii i wielu innych elementw dok?adaj?c swoj? garstk? ?wie?ych pomys?w. Rysownicy posiadaj? do?wiadczenie i w momencie tworzenia swoich produktw, przygotowuj? je pod dalsz? produkcj?, oszcz?dzaj?c czas kolejnych etapw.

Tekstury / Materia?y

Kompozycja / Monta?

RENDER 305RENDER 305
Kreatywni rysownicy dostarcz? realistyczne i odzwierciedlaj?ce za?o?enia storyboardw tekstury, ktre s? przygotowywane bezpo?rednio na bryle 3D zapewniaj?c najlepsze rezultaty wy?wietlania zaoszcz?dzaj?c czas realizacji.

Wraz z otrzymaniem surowego materia?u wideo lub renderingu, komponujemy, edytujemy dobranymi narz?dziami i dostarczamy efekt ko?cowy, ktry jest wzbogacony o popraw? kolorystyki, efekty przej?? rozmycia, g??bie ostro?ci i wiele innych bardziej zaskakuj?cych efektw 2D.

Efekty specjalne

Rendering

RENDER 305RENDER 305
Efekty specjalne s? tworzone za pomoc? ro?nych technik, cz?sto u?ywamy w?asnych rozwi?za?, ktre przynosz? lepsze efekty i skracaj? czas produkcji. Najcz??ciej realizowane efekty specjalne to wszelkiego rodzaju destrukcje obiektw, efekty cz?steczkowe, przenikanie oraz szybkie i pe?ne kolorw przej?cia maskowane poprzez animowane fraktale.

Proces przek?adania projektu na obraz jest cz?sto zale?ny od projektu nad ktrym pracujemy, dysponujemy wiedz? i do?wiadczeniem prowadz?cym do maksymalnego skrcenia czasu renderingu tak aby efekt ko?cowy by? lepszy od zadowalaj?cego a czas realizacji krtszy. W zale?no?ci od projektu jeste?my w stanie przygotowa? wygenerowany obraz w stylu komiksowym lub fotorealistycznym trafiaj?cy do wybranych grup docelowych.

Modeling

Animacja

RENDER 305RENDER 305
Tworzenie modeli Hi/ Medium/ Low poly obiektw, postaci na podstawie dostarczonych konceptw, zdj??, scenariusza oraz w?asnej kreatywno?ci. Dostarczamy modele w r?nych formatach z map? UVW oraz przystosowane do poprawnego rigowania. Modele tworzone technikami standardowymi, sculptingu oraz za pomoc? symulacji.
Animacja postaci, kamery jak i obiektw jest nasz? najbardziej kreatywn? cz??ci? produkcji. O?ywiamy postacie nadaj?c im w?asny charakter i styl tak by zaciekawi?y odbiorcw. Animacja postaci, obiektw sprawdza si? przy produkcji reklam, filmw oraz w stronach internetowych. Animacja kamery przedstawia zazwyczaj wizualizacje obiektw lub architektury.