Ta strona korzysta z Cookies

Spot reklamowy


Efekty specjalne

RENDER 305RENDER 305

Spot reklamowy jest najbardziej znan? form? reklamy w mediach. Przypomina, informuje o nowej marce, produktach i reklamuje towar w zale?no?ci od za?o?enia spotu. Spot reklamowy daje najlepsze wyniki w p?niejszej sprzeda?y, doskonale wp?ywa na zapami?tywanie marki dbaj?c o kolejnych klientw zaciekawionych Twoim przekazem. Korzystaj?c z naszych us?ug podczas tworzenia spotu reklamowego mo?esz by? pewien, ?e pozwalasz stworzy? idealny efekt ko?cowy, ktry przyniesie Twojej dzia?alno?ci oczekiwane efekty.

Surowy materia? filmowy lub animacja mog? by? wybrakowane z elementw, ktre dope?ni? obraz, buduj?c spjn? ca?o?? za pomoc? efektw specjalnych. Najcz??ciej spotykanymi efektami s? specyficzne wybuchy, symulacje cieczy, ognia, dymu, py?u, transformacji, zjawisk przyrodniczych, efektw ?wietlnych oraz wielu innych. Efekty specjalne to wyj?tkowa cz??? filmu oraz reklamy. Zwracaj? uwag? odbiorcy, budz? wi?kszy podziw i emocje. Powoduje to wzrost jako?ci przekazywanego materia?u, ktry przek?ada si? na jako?? marki i reklamowanego produktu czy us?ugi.

Prezentacja

Wizualizacja

RENDER 305
RENDER 305
Prezentacja to jeden z najcz?stszych sposobw do przedstawienia informacji o swojej dzia?alno?ci. Prezentacje s? popularne podczas targw, spotka? i coraz cz??ciej spotykane s? na portalach. Dobrze zaplanowane i estetycznie wykonane prezentacje, ktre zapewniamy, promuj? i buduj? wizerunek marki podnosz?c presti? i renom?. Prezentacje wzbogacone o efekty specjalne, animacje, symulacje i interesuj?ce wizualizacje pozwalaj?c na interakcj? zwi?kszaj? dynamik? a zarazem zainteresowanie przysz?ego klienta. Odpowiednia prezentacja przyci?gnie klientw i co najwa?niejsze inwestorw, rozwijaj?c w najlepszym kierunku Twoj? mark?.

Najlepszy sposb na sprzeda? projektu istniej?cego jedynie na papierze to wizualizacja komputerowa, ktra przedstawia projekt tak jak b?dzie wygl?da? w rzeczywisto?ci.. Pozwala to wprowadzi? wszelkie niezb?dne poprawki oraz dodatkowe pomys?y przed przyst?pieniem do realizacji projektu. Wizualizacja pozwala rwnie? na przedstawienie elementw, ktre ci??ko pokaza? w rzeczywisto?ci, wszelkiego rodzaju przekroje obiektw, urz?dze?, budynkw itp. Wizualizacje przedstawiamy za pomoc? obrazw lub animacji komputerowej, ktre wzbudzaj? zainteresowanie projektem i mobilizuj? do dalszej kontynuacji w rzeczywisto?ci.

Projekt napisw

Film instrukta?owy

RENDER 305

RENDER 305
Zwracaj?c uwag? na jako?? dobrej produkcji ka?dy element jest poprawnie wykonany, napisy pocz?tkowe, tytu?owe, i ko?cowe powinny zwraca? na siebie znaczn? uwag? aby zamkn?? poprawnie skonstruowan? produkcj? swoj? obecno?ci?. Nowoczesne produkcje s? dobrym odpowiednikiem, efektowne napisy, animowane obiekty czerpi?ce swoj? stylistyk? z tre?ci materia?u filmowego idealnie wsp?pracuj? ze sob?, pobudzaj?c wyobra?ni? odbiorcy.


Wa?ne dla klienta jak i producenta opisy, instrukcje u?ywania i stosowania produktw cz?sto s? przez klienta odrzucane. Producentowi zale?y aby klient by? zadowolony ze stosowania jak i posiadania dobrego, markowego produktu, ktry jest ?atwy w u?yciu. W czasach gdzie ka?dy z Nas posiada ma?o czasu, najch?tniej przekazuje si? oraz przyswaja wiedz? poprzez filmy z lektorem, ktry ciekawie przedstawia sposb u?ywania produktu. Przygotowane przez Nas filmy instrukta?owe docieraj? do klientw i jednocze?nie przykuwaj? ich uwag?, powoduj?c ?atwe zapami?tanie sposobu stosowania produktu oraz innych jego przeznacze?. Ciesz? zmys?y, dzi?ki czemu produkt oraz marka zdobywaj? najcenniejszych klientw, ktrzy okazuj?c innym swoje zadowolenie ze stosowania produktw, zwi?kszaj? popyt na nie.

Domalwki

Korekcja koloru

RENDER 305RENDER 305
Materia? filmowy staje si? znacznie atrakcyjniejszy i bogatszy wizualnie w momencie podmiany, korekcji lub usuni?cia krajobrazu, jego elementw czy innych wyst?puj?cych elementw. Zastosowanie domalwek pozwala nagra? film w studio lub w terenie a nast?pnie zmieni? scenografi?. Edycja elementw filmu odbywa si? komputerowo bez konieczno?ci ponownego nagrywania, co zmniejsza czas i koszty produkcji, jednocze?nie podnosz?c ko?cow? jako??.


Materia? filmowy cz?sto wymaga dopracowania pod wzgl?dem kolorw, ostro?ci, ?wiate? i wielu innych drobnych elementw, ktre wizualnie poprawi? atrakcyjno?? prezentowanego filmu. Poprawki tego typu lepiej pozna? porwnuj?c je z oryginalna wersj?. Lepsze o?wietlenie, podkre?lone detale, tonacja barw wp?ynie na popraw? jako?ci materia?u filmowego nadaj?c specyficzn? atmosfer? i poczucie spjno?ci ca?ego filmu lub animacji. Skupia uwag?, lepiej trafia do widza przekazuj?c informacje zawarte w materiale reklamowym lub filmie zwi?kszaj?c szanse na pomy?lno?? emitowanego materia?u.

Interaktywna animacja

Interakcja z u?ytkownikiem za pomoc? animacji to jeden z najnowszych i najlepszych mo?liwych sposobw sprzedawania swoich produktw czy pomys?w. Animacje tego typu pozwalaj? na poruszanie si? po stworzonej scenie daj?c mo?liwo?ci wyboru dok?adnie tych elementw, ktrymi klient jest zainteresowany. Posiadaj?c tego typu animacj? klient zawsze dotrze do informacji lub produktu, ktrego szuka w nowoczesny i interesuj?cy sposb, dzi?ki temu producent zdobywa sta?ych odbiorcw.